Odlikuje nas strokovnost, kakovost in zanesljivost.

Geodetske storitve

Ureditev meje

Ureditev meje je postopek za katerega se stranka odloči v primeru, ko ne ve kje v naravi poteka njena meja, če se s sosedom ne moreta dogovoriti o poteku meje, ali takrat ko je na območju predvidena gradnja.

V postopku ureditve meje se lahko ureja celotna meja ali samo del meje.

Parcelacija

Postopek parcelacije se izvede, ko želimo razdeliti parcelo na dva ali več delov, oziroma ko želimo združiti dve ali več parcel v eno. Najpogosteje se parcelacija izvede, ko lastnik želi prodati ali podariti del parcele.

Pridobitev hišne številke

Po končani gradnji hiše je potrebno pridobiti hišno številko, za namen prijave stalnega prebivališča. Za pridobitev hišne številke mora biti objekt vpisan v kataster stavb in vrisan v evidencah zemljiškega katastra. Pridobiti jo je možno v postopku evidentiranja objekta v uradne evidence ali v samostojnem postopku.

Izravnava meje

Izravnava meje je postopek pri katerem se izravnava meja med dvema ali več parcelami. Posebnost pri izravnani je, da morajo vsi lastniki zemljišč, ki so se odločili za izravnavo, podpisati sporazum  ali izjavo o sporazumu meje.

Izvede se na zahtevo lastnikov parcel ali na skupno zahtevo lastnikov parcel.

Označitev meje

Na željo lastnika parcele, se že urejene meje lahko ponovno vzpostavijo. Po označitvi meje na terenu, se izdela tehnično poročilo in odda na geodetsko upravo. 

Kataster stavb

Zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb vloži lastnik zemljišča, investitor gradnje, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe in upravnik stavbe.

Zahteva se vloži takrat, ko je stavba v takšni fazi, ko ji lahko izmerimo površino.

Geodetski načrt

Geodetski načrt je ena od osnov za izdelavo lokacijskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po končani gradnji rabimo geodetski načrt  za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Sprememba bonitete zemljišč

Sprememba boniteta zemljišč se določi v postopku spremembe bonitete zemljišč, katero izvede geodetsko podjetje v okviru geodetske storitve, zraven pa priloži elaborat spremembe bonitete zemljišč. Vsa strokovna dela za izdelavo elaborata izvaja kmetijski ali gozdarski strokovnjak s pooblastilom za bonitiranje zemljišč.

Zakoličba objektov

Zakoličba objektov je postopek s katerimi prenesemo tloris zunanjega oboda načrtovanega objekta na terenu. Zakoličba se izvede v skladu s pogoji določenimi v gradbenem dovoljenju, preden začnemo z gradnjo.

 

Za podrobnejše informacije nas kontaktirajte na telefon 041 / 502 - 148 ali nas kotaktirajte preko Facebook-a