Odlikuje nas strokovnost, kakovost in zanesljivost.

Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PRI POSREDOVANJU V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

Na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur. l. RS, št. 72/2006, s spremembami in dopolnitvami) in Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/2007), določa GEOSTAN, Katja Leskovar s.p., podjetje za nepremičninske in geodetske storitve, Cesta na Roglo 11j, 2314 Zreče, matična št.: 7099495000, davčna številka 82334978 (v nadaljevanju nepremičninska družba) Splošne pogoje poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami in sicer:

1. UVODNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji urejajo pravna razmerja med nepremičninsko družbo in naročiteljem in so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo nepremičninska družba Geostan, Katja Leskovar s.p. sklene z naročiteljem. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi Splošnimi pogoji, prevladajo določila pogodbe o posredovanju. Sestavni del vsake pogodbe o posredovanju sta tudi vsakokratni cenik storitev nepremičninske družbe in kopija zavarovalne police.

POMEN UPORABLJENIH POJMOV

Nepremičninska družba: GEOSTAN, Katja Leskovar s.p., podjetje za nepremičninske in geodetske storitve, Cesta na Roglo 11j, 2314 Zreče, je gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami po tem zakonu.

Nepremičninski posrednik: je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.

Posredovanje v prometu z nepremičninami: pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami obsegajo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pogodb, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino.

Naročitelj: je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju.

Tretja oseba: je oseba, ki jo nepremičninska družba skuša spraviti v stik z naročnikom, da bi se z njim pogajala za sklenitev pogodbe v zvezi z naročnikovo nepremičnino.

Naročiteljevi ožji družinski člani: so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

Pogodba o posredovanju: je pisna pogodba, ki jo skleneta nepremičninska družba in naročitelj ter s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo samostojno ali v sodelovanju z drugo nepremičninsko družbo, prizadevala najti in spraviti v stik z naročnikom tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina. Naročnik se zavezuje posredniku plačati provizijo, če bo predpogodba ali pogodba s tretjo osebo sklenjena, če ni dogovorjeno drugače.

Pogodba, katere predmet je nepremičnina: je kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino, pri sklenitvi katere posreduje nepremičninska družba.

Nepremičnina: je nepremičnina, ki je opredeljena v pogodbi o posredovanju.

2. STORITVE POSREDOVANJA

Nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja pri:

     • prodaji ali nakupu nepremičnine,
     • oddaji, najemu, zakupu ali
     • drugi pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

V storitvah posredovanja iz prejšnjega odstavka, so zajeti zlasti naslednji posli, ki jih nepremičninska družba opravi za naročitelja, če in kolikor to narekujejo okoliščine posameznega posla:

     • sprejem naročila za posredovanje pri pravnih poslih;
     • ugotavljanje istovetnosti naročitelja z vpogledom v osebni dokument in javne evidence;
     • pridobivanje kontaktnih informacij o naročitelju za namen spravljanja v stik s tretjo osebo (osebno ime/firma, naslov/sedež, telefon, faks, elektronska pošta, ipd);
     • pridobivanje osebnih podatkov oz. identifikacijskih podatkov naročitelja ali tretje osebe za pripravo zapisa pogodbe katere predmet je nepremičnina (osebno ime/firma, naslov/sedež, matična, davčna številka, številka osebnega računa oz. TRR-ja);
     • priprava in sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami z določitvijo obsega storitev posredovanja, predloga višine plačila za posredovanje, pogojev plačila in drugih sestavin v skladu z zakonom, ki ureja nepremičninsko posredovanje;
     • pojasnilo naročitelju in tretji osebi o tržnih razmerah, pomembnih za določitev cene nepremičnine oziroma najemnine;
     • seznanitev naročitelja in tretje osebe z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe, za katero posreduje;
     • seznanitev naročitelja in tretje osebe z višino in vrsto davčnih obveznosti, morebitnih stroškov notarskih opravil, stroškov vpisa v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe;
     • ugotovitev dejanskega stanja nepremičnine s skrbnim ogledom nepremičnine, ali ima očitne napake, poškodbe in pomanjkljivosti, ki vplivajo a uporabnost ali ceno nepremičnine;
     • ugotovitev informacijsko-telekomunikacijske in komunalne opremljenosti nepremičnine ter pregled urejenosti okolice in ugotavljanje ostalih značilnosti nepremičnine;
     • ugotovitev pravnega stanja nepremičnine na podlagi podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig (zlasti zemljiške knjige, zemljiškega katastra, katastra stavb oziroma, če nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi, na podlagi listin, ki izkazujejo obstoj lastninske pravice, drugih stvarnih in obligacijskih pravic ter ostalih pravnih dejstev);
     • pisno obveščanje naročitelja in tretjih oseb o očitnih stvarnih napakah ter pravnih napakah, ugotovljenih pri pregledu dejanskega in pravnega stanja nepremičnine;
     • seznanitev naročitelja in tretje osebe s tveganji, ki izhajajo iz neurejenega pravnega stanja nepremičnine, zlasti pravic tretjih oseb na nepremičnini, javnopravnih omejitev ipd.;
     • pripravo ustrezne oglaševalske strategije in izvedbo običajnega oglaševanja nepremičnin;
     • seznanitev tretje osebe z nepremičnino in s ključnimi lastnostmi nepremičnine, organizacija in vodenje ogledov v prisotnosti naročitelja, organizacija sestankov med naročiteljem in tretjo osebo, posredovanje kontaktnih podatkov, ki jih v pogodbi o posredovanju opredeli posameznik, na katerega se podatki nanašajo, tretji osebi oz. naročitelju, kadar oba izkažeta resno zanimanje za pogajanje za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
     • sprotna in ažurna telefonska, pisna in spletna komunikacija z naročiteljem in tretjimi osebami in sprotno informiranje naročitelja glede opravljenih storitev posredovanja v prometu z nepremičninami;
     • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe, za katero nepremičninska družba posreduje.

S plačilom za posredovanje se krijejo stroški za opravljanje poslov iz prejšnjega odstavka. Storitve, ki niso opisane v prejšnjem odstavku tega člena so lahko predmet dodatnega dogovora in posebnega plačila. Če katerega od navedenih poslov opravi naročitelj sam ali so nepotrebni, to ne vpliva na višino dogovorjene provizije.

Po pisnem obvestilu nepremičninske družbe o opravljenem stiku s tretjo osebo, mora naročitelj v roku 3 (treh) delovnih dni od tega obvestila, nepremičninsko družbo pisno obvestiti o dejstvu, da ga je predhodno v stik z isto tretjo osebo spravila že konkurenčna (nepremičninska) družba. V nasprotnem primeru se šteje, da je naročitelja v stik s tretjo osebo spravila nepremičninska družba. Smiselno enako velja tudi v primeru, ko naročitelj sam najde in naveže stik s tretjo osebo.

 

3. DODATNE STORITVE

Stranki bosta v pogodbi o posredovanju ali s posebnim naročilom oziroma pisnim dogovorom določili vrsto in višino dodatnih stroškov (po veljavnem ceniku), če bo nepremičninska družba poleg posredovanja po predhodnem dogovoru z naročiteljem zanj opravljala še druge storitve v zvezi s poslom, ki je predmet posredovanja. Kot dodatne storitve se štejejo zlasti: priprava pravnih dokumentov, katerih predmet je nepremičnina, zastopanje v postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina, organizacija cenitve nepremičnine, organizacija izvedbe selitev, izvedba manjših hišniških opravil, pridobitev energetske izkaznice, zastopanje v davčnem postopku, urejanje pravnega stanja nepremičnine, hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu, hramba listin in druge. Cene dodatnih storitev so opredeljene v vsakokrat veljavnem ceniku nepremičninske družbe. Nepremičninska družba je opravičena do plačila opravljene dodatne storitve, ne glede na to ali je bila pogodba, pri sklenitvi katere je družba posredovala, sklenjena ali ne.

 

4. PLAČILO ZA POSREDOVANJE

Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala ali predpogodba, če je bila najprej sklenjena predpogodba. Plačilo za posredovanje nepremičninska družba zaračuna naročitelju na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju. Če je med pogodbenima strankama prodajne, najemne, zakupne ali druge pogodbe za določeno nepremičnino dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe strani, se znesek razdeli.

V primeru, da nepremičninska družba najde nekoga tretjega, ki je pripravljen z naročiteljem pod njegovimi pogoji v zvezi z nepremičnino, ki je predmet posredniške pogodbe, skleniti pravni posel, vendar naročitelj iz osebnih razlogov pogodbe noče skleniti, je naročitelj nepremičninski družbi dolžan plačati posredniško plačilo za posredovanje, kot da bi bil posel, v katerem je nepremičninska družba posredovala, sklenjen.

Če ni v pogodbi o posredovanju določeno drugače, je plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje nepremičnine največ v višini 4 % od cene, dogovorjene v pogodbi pri kateri je posredovala, ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR. V tem primeru je plačilo za posredovanje nepremičninske družbe določena z dogovorom v pogodbi o posredovanju. Če je predmet posredovanja najem oziroma oddaja v najem ali zakup ima nepremičninska družba pravico do provizije v višini ene mesečne najemnine, dogovorjeni v pogodbi pri kateri je posredovala. V primeru posredovanja pri menjavi nepremičnine ima posrednik pravico do provizije v višini 4 %  od skupne pogodbene vrednosti zamenjanih nepremičnin. Vsaka stranka plača 2 % od vrednosti svoje, v menjavo posredovane nepremičnine.

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1.

V primeru, da nepremičninska družba katerega posla iz 2. točke teh Splošni pogojev ne opravi, ker to ni potrebno zaradi okoliščin posameznega primera, ali na izrecno željo naročitelja nima pravice zahtevati znižanja plačila za posredovanje.

Nepremičninska družba je upravičena do plačila za dodatne storitve v višini dejanskih stroškov in največ v višini, ki so določeni v veljavnem ceniku nepremičninske družbe in v pogodbi o posredovanju v prometu z nepremičninami, sklenjeni med nepremičninsko družbo in naročiteljem, in le v primeru, da je plačilo dodatnih storitev pisno dogovorjeno med strankama.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita od sklenjene pogodbe.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelja oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja seznanil nepremičninski posrednik in je bila ta pogodba sklenjena v šestih (6) mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

Nepremičninska družba in naročitelj se dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. Plačilo za posredovanje iz prejšnjega stavka mora temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme presegati ene četrtine s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje. V primeru, če je tretja oseba naročiteljev ožji družinski član, je naročitelj dolžan plačati s pogodbo dogovorjeno plačilo v celoti.

Pri menjavi nepremičnin se šteje, kot da sta opravljena dva posla. Če pride najprej do oddaje, potem pa do prodaje iste nepremičnine, je posrednik upravičen do plačila za posredovanje za oddajo in za prodajo.

V primeru, da stranki podpišeta pogodbo, kjer je nepremičninska družba edina pooblaščena za posredovanje, naročitelj v času veljavnosti posredniške pogodbe ne sme v zvezi z isto nepremičnino skleniti posredniške pogodbe z drugo nepremičninsko družbo, preko nje, kogarkoli tretjega ali sam oglaševati ali prodajati iste nepremičnine. Naročitelj se obveže, da bo posredniku posredoval vse stranke, ki so z njim vzpostavile osebni stik. V primeru, da naročitelj ne izpolni svojih obveznosti, je dolžan posredniku plačati plačilo za posredovanje v skladu z predmetno sklenjeno pogodbo, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredoval v roku trajanja te pogodbe. V tem primeru se plačilo za posredovanje izračuna glede na določeno okvirno ceno iz pogodbe o posredovanju.

V plačilo za posredovanje niso vključeni stroški notarskih storitev, davki oziroma davčne obveznosti v zvezi z nepremičnino, sodne in upravne takse, nadomestila za potrdila in dovoljenja, potrebna za veljavno sklenitev pogodbe, ter izredni, posebni stroški dodatnih storitev.

Naročitelj se zaveže, da bo plačal posredniku provizijo istočasno s sklenitvijo prodajne pogodbe, pogodbe o menjavi ali druge pogodbe. V primeru zamude s plačilom, dolguje naročitelj zakonite zamudne obresti od dne zapadlosti do dne plačila.

 

5. PLAČILO DODATNIH STORITEV IN POVRNITEV STROŠKOV

Nepremičninska družba je v skladu z drugim odstavkom 848. členom Obligacijskega zakonika upravičena do povračila dejanskih stroškov, ki so ji v zvezi s posredovanjem nastali, in sicer tudi, če pogodba, katere predmet je nepremičnina, med naročiteljem in tretjo osebo ni bila sklenjena. S tem se pokrivajo stroški, ki jih je nepremičninska družba imela pri izpolnjevanju naročila v skladu s pogodbo o posredovanju. Višina stroškov je opredeljena v ceniku nepremičninske družbe.

V stroških iz prejšnjega odstavka so zajeti zlasti: stroški prevzema nepremičnine v prodajo, stroški svetovanja in priprave nepremičnine na prodajo, pregled listin, pregled pravnega in dejanskega stanja (vpogledi v javne knjige, evidence, verigo listin, opozorila strankam), priprava oglasov in oglaševanje, vodenje ogledov, hramba sredstev na fiduciarnem računu, administrativni stroški ipd.

 

6. FIDUCIARNI RAČUN

Nepremičninska družba sme sprejeti od naročnika ali tretje osebe v zvezi z izvedbo pravnega posla, pri katerem je posredovala, v hrambo denarna sredstva, če ima z banko sklenjeno pogodbo o vodenju fiduciarnega računa in če jo naročitelj ali tretja oseba za to pisno pooblasti.

 

 

7. OBVEZNOSTI NAROČITELJA

Naročitelj se ob podpisu pogodbe o posredovanju zavezuje in jamči:

 • da so podatki, ki jih je priskrbel in se nahajajo v prilogah te pogodbe, resnični, točni, popolni in veljavni in da na nepremičnini ne pozna nobenih stvarnih napak, ki jih ni razkril nepremičninski družbi;

 • da bo nemudoma, najkasneje pa v 8 (osmih) dneh od spremembe, pisno obvestil nepremičninsko družbo o vsaki spremembi svojih interesov (prodajne cene, datumu vseljivosti nepremičnine ipd.) ter o vsaki spremembi dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine in okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja;

 • da bo nepremičninski družbi predložil vso dokumentacijo, ki se nanaša na nepremičnino, ki je v posredovanju (vsa dokazila o lastništvu: zemljiškoknjižni izpisek in vse morebitne prodajne pogodbe, gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo in vse ostale listine, potrebne v prometu z nepremičninami); v primeru, da naročnik ne razpolaga s potrebnimi listinami ali te niso urejene, mu jih na podlagi naročila dodatnih storitev priskrbi oziroma uredi nepremičninska družba, stroški in takse pridobitve ali ureditve listin niso všteti v plačilo za posredovanje in jih naročitelj plača kot dodatno storitev;

 • da se bo s tretjo osebo, ki jo bo posrednik napotil k naročniku, pogajal o prodaji nepremičnine izključno v prisotnosti posrednika;

 • da bo sodeloval s posrednikom pri prodaji nepremičnine. Če naročitelj ne dovoli posredniku, da pokaže nepremičnino tretji osebi brez njegove prisotnosti, mora biti posredniku vedno na voljo, da lahko skupaj z naročiteljem pokažeta nepremičnino;

 • da bo plačal posredniku plačilo za posredovanje istočasno s sklenitvijo pravnega posla;

 • v primeru, da posrednik ni prisoten ob podpisu prodajne pogodbe ali druge pogodbe katere predmet je pogodba o posredovanje, je dolžan obvestiti posrednika najkasneje prvi delovni dan od sklenitve zgoraj omenjenih pogodb;

 • da bo v primeru, da bo nepremičnino tržil tudi sam ali pri drugih nepremičninskih družbah, nepremičnino tržil pod enakimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju;

 • da bo naročitelj v primeru, da sam ali s posredovanjem konkurenčne nepremičninske družbe najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo ali predpogodbo, katere predmet je nepremičnina, nemudoma, najkasneje pa v roku 8 (osmih) dni od sklenitve takšne pogodbe oziroma predpogodbe nepremičninsko družbo o podrobnostih posla pisno obvestil in ji izročil fotokopijo sklenjene pogodbe, sicer nosi stroške nadaljnjega posredovanja, pri čemer ti stroški ne smejo presegati ene četrtine s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje;

 • v primeru, da nepremičninski posrednik naročitelju izroči veljavno ponudbo za sklenitev pogodbe tretje osebe za nepremičnino pri kateri posreduje, bo naročitelj v roku 48 ur od prejema takšnega obvestila podal pisno izjavo o odobritvi ali zavrnitvi posamezne ponudbe;

 • da bodo izpolnjeni vsi pogoji po Energetskem zakonu za uspešno realizacijo posredovanja pri prometu z nepremičninami.

Naročitelj je dolžan povrniti nepremičninski družbi stroške oziroma vso škodo, ki nepremičninski družbi nastane zaradi naročiteljeve kršitve pogodbenih obveznosti. Kot hujše kršitve pogodbe o posredovanju ali teh pogojev se štejejo zlasti naslednja naročiteljeva ravnanja:

 • naročitelj nepremičninski družbi brez utemeljenih razlogov onemogoča vodenje ogledov nepremičnine;

 • naročitelj krši dogovor o ekskluzivnosti pogodbe o posredovanju;

 • naročitelj sam ali pri drugih nepremičninskih družbah nepremičnino trži pod ugodnejšimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju;

 • naročitelj nepremičninske družbe ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o sklenitvi pogodbe ali predpogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, ki jo najde sam, ali ji ne izroči ali ne izroči v roku kopije pogodbe, katere predmet je nepremičnina;

 • naročitelj v nasprotju z dobro vero in poštenjem ne pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe ali brez utemeljenega razloga noče skleniti pogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravila nepremičninska družba;

 • naročitelj posreduje tretjim osebam informacije in podatke, ki so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost.

8. OBVEZNOSTI NAROČITELJA V ZVEZI Z ENERGETSKO IZKAZNICO

Nepremičninska družba naročitelja s sklenitvijo te pogodbe pisno seznanja z obveznostmi in določbami Energetskega zakona (EZ-1 - Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15) ki se nanašajo na energetsko izkaznico, pri čemer je še zlasti opozorjen na dejstvo:

   • da morajo energetsko izkaznico zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, za stavbe ali posamezne dele stavb, ki se zgradijo, prodajo ali oddajo najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenemu posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča;

   • da mora pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice;

   • da so predpisane sankcije za lastnika stavbe ali njenega posameznega dela v primeru neizpolnjevanja obveznosti v zvezi z energetsko izkaznico.

 

Nepremičninska družba izključuje vso odgovornost ter ne prevzema plačila globe v kolikor naročitelj nepremičninski družbi ne posreduje podatkov iz energetske izkaznice ali kopije le-te.

 

9. VAROVANJE INTERESOV NAROČITELJA IN NEPRISTRANSKOST PRI POSREDOVANJU

Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja ravnati v skladu z interesi naročitelja in mora naročitelja na primeren način seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za uresničitev njegovih interesov.

Nepremičninska družba mora naročitelja jasno in pisno opozoriti o morebitnih nasprotjih med interesi naročitelja in interesi nepremičninske družbe oziroma drugih naročiteljev, za katere nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami.

Nepremičninska družba lahko med naročiteljem in tretjo osebo vzpostavi stik na različne načine. Šteje se, da je nepremičninska družba med obema vzpostavila stik, če: organizira njun sestanek v svojih prostorih ali izven njih, naročitelju ali tretji osebi posreduje kateri koli podatek o naslovu, sedežu, številki telefona ali telefaksa, naslovu elektronske pošte tretje osebe oziroma naročitelja, opravi ali organizira ogled nepremičnine s tretjo osebo, ali če stranki seznani na drug primeren način.

 

Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja v enaki meri skrbeti za zaščito interesov tako naročitelja kot tudi tretje osebe, s katero je naročitelja spravila v stik in pri tem ravnati nepristransko, razen kadar na podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa samo naročiteljeve interese. Kadar nepremičninska družba na podlagi dogovora z naročiteljem oziroma investitorjem pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve interese, mora na to tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik, jasno in pisno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika in ne posrednika.

Kadar nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen, družba ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete naročitelja vse do sklenitve pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

10. PRENOS STORITEV POSREDOVANJA NA DRUGO NEPREMIČNINSKO DRUŽBO

Nepremičninska družba lahko storitev posredovanja delno ali v celoti prenese na druge nepremičninske družbe. V takšnem primeru ostane naročitelj v pogodbenem razmerju z nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju, ta pa mora naročitelju na njegovo zahtevo izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo. Pogodbeno razmerje preide takrat, ko je naročitelj o prenosu obveščen.

 

V primeru da naročitelj in nepremičninska družba skleneta ekskluzivno pogodbo o posredovanju za določeno nepremičnino, naročitelj v času veljavnosti pogodbe v zvezi z isto nepremičnino ne sme skleniti pogodbe o posredovanju s konkurenčno nepremičninsko družbo ali preko kogarkoli tretjega oglaševati ali prodajati iste nepremičnine.

 

11. OBVEZNOSTI PO ZAKONU O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJU TERORIZMA

Vse nepremičninske družbe so zavezanke po Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E in 19/14) in morajo pri sklepanju poslovnega razmerja, transakciji nad zneskom, določenim z zakonom, ter v nekaterih drugih primerih, določenih z zakonom, opraviti pregled stranke, ki zajema: ugotavljanje in preverjanje identitete stranke, ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, če je stranka pravna oseba, pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov po zakonu, redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri nepremičninski družbi. Glede na navedeno ima nepremičninska družba pravico in dolžnost pridobiti in preveriti (tudi z vpogledom v osebni dokument) naslednje osebne podatke stranke in zakonitega zastopnika stranke: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ter številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta.

 

12. VARSTVO, OBDELAVA IN UPORABA OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV

Vse informacije in podatki, ki jih naročitelj pridobi pri nepremičninski družbi so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so javno dostopni.

Zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju, Splošnih pogojih in obveznosti po Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, naročitelj skladno s tretjim odstavkom 4. člena Zakona o osebni izkaznici (Ur.l. RS, št. 35/2011) ter tretjim odstavkom 4.a člena Zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 29/2011) soglaša, da nepremičninska družba skopira in hrani kopijo njegovega osebnega dokumenta. Nepremičninska družba na kopiji osebnega dokumenta označi: da gre za kopijo, svoj naziv, namen kopiranja, opozorilo o prepovedi uporabe v druge namene in pravno podlago za kopiranje - pisna privolitev. Prepovedano je nadaljnje kopiranje kopije osebnega dokumenta. Nepremičninska družba kopije osebnega dokumenta tudi ne sme hraniti v elektronski obliki. Nepremičninska družba se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prekinitev pogodbe, nemoteno izvajanje in zaračunavanje storitev ter za potrebe analiz v nepremičninski družbi, namenjene izboljšanju ponudbe naročiteljem. Za in pred uporabo osebnih podatkov v druge namene bo nepremičninska družba pridobila ustrezno soglasje naročitelja. Posrednik bo varoval osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo.

 

13. PRAVICA DO PRIDOBITVE PODATKOV

Nepremičninska družba ima z namenom zaščite interesov naročitelja, v skladu z zakonom pravico urejati plačilni promet, od Banke Slovenije pridobiti podatke o blokiranih transakcijskih računih fizičnih oseb, ki nastopajo kot naročitelji ali kot tretje osebe v prometu z nepremičninami.

Nepremičninska družba v primeru, da naročitelj odstopi od pogodbe o posredovanju oziroma ne sklene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, lahko opravi poizvedbe o morebiti sklenjeni pogodbi, katere predmet je nepremičnina. Naročitelj dovoljuje nepremičninski družbi v smislu spoštovanja pogodbe o posredovanju in teh splošnih pogojev preverjanje podatkov o kupljeni, prodani ali najeti nepremičnini pri pristojnem davčnem organu, v zemljiški knjigi ali registru najemnih pogodb.

 

 

14. ČAS TRAJANJA POGODBE IN ODPOVED

Posredniško pogodbo skleneta nepremičninska družba in naročitelj za določen čas največ devetih (9) mesecev in jo lahko sporazumno večkrat podaljšata. Po izteku dogovorjenega časa lahko stranki skleneta novo pogodbo o posredovanju, pri čemer se veljavnost pogodbe avtomatsko podaljša za nadaljnjih 9 (devet) mesecev, če jo obe stranki še naprej izvršujeta in če je ni pisno odpovedala nobena izmed pogodbenih strank, v roku 30 dni po izteku pogodbe o posredovanju.

Posredniško pogodbo lahko stranki kadarkoli odpovesta, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Pogodbo je treba odpovedati pisno. Odpoved začne učinkovati, ko jo druga pogodbena stranka prejme.

V primeru, da naročnik pogodbo o posredovanju v času trajanja prekliče v nasprotju z dobro vero in poštenjem ali brez utemeljenega razloga ne želi skleniti pogodbe s tretjo osebo, s katero ga je spravila v stik nepremičninska družba in je ta tretja oseba pripravljena sprejeti vse pogoje naročnika za sklenitev pogodbe, ki so bili določeni s pogodbo o posredovanju, se šteje, da je naročnik odpovedal pogodbo o posredovanju in je dolžan nepremičninski družbi plačati celotno dogovorjeno provizijo, razen, če je pogodbo odpovedal zaradi višje sile ali objektivnih razlogov, ki so nastopili po sklenitvi posredniške pogodbe in mu ti razlogi preprečujejo izvršitev pravnega posla, ki je predmet posredniške pogodbe, tedaj je dolžan povrniti vse dejanske stroške in izgubljeni dobiček, v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi.

Naročnik in nepremičninska družba lahko tudi sporazumno razdereta pogodbo. Sporazum mora biti pisen ter mora vsebovati tudi določilo o poravnavi odprtih obveznosti.

 

15. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Nepremičninska družba za škodo, ki nastane naročitelju, ne odgovarja z izjemo škode, ki bi jo nepremičninska družba ali posrednik, ki opravlja zanjo storitve posredovanja, povzročil namenoma ali iz velike malomarnosti. Prevzem denarnih sredstev s strani nepremičninske družbe od kupca ali najemnika za račun prodajalca ali najemodajalca se lahko izvrši le ob prisotnosti prodajalca oz. najemodajalca in se lahko opravi le v poslovnih prostorih nepremičninske družbe. V primeru da naročnik izroči denarna sredstva posredniku v nasprotju s tem odstavkom, nepremičninska družba ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi naročniku nastala iz tega naslova.

Nepremičninska družba ima zavarovano poklicno odgovornost za škodo. Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije. Nepremičninska družba ima sklenjeno zavarovanje za odgovornost skladno z ZNPosr. Naziv zavarovalnice, številka zavarovalne police ter zavarovalna vsota so navedeni v pogodbi o posredovanju.

 

16. SODNA PRISTOJNOST

Za reševanje morebitnih sporov, ki jih pogodbeni stranki posredniške pogodbe ne bi uspeli rešiti sporazumno, je pristojno sodišče s sedežem v kraju nepremičninske družbe. V primerih, ko gre za pogodbe med gospodarskimi subjekti, pa se stranki dogovorita, da bo vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali je z njo v zvezi ali izvira iz njene kršitve, prenehanja ali neveljavnosti, dokončno rešil senat treh arbitrov ali arbiter posameznik, imenovan na podlagi Pravilnika o arbitražnem postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije.

 

17. DRUGA DOLOČILA

Za vse kar ni posebej predvideno s pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami in splošnimi pogoji, se upoštevajo veljavni predpisi in splošna pravila, predvsem Zakon o
nepremičninskem posredovanju ter Obligacijski zakonik.

Nepremičninska družba vodi v skladu z ZNPosr evidenco o posredovanju v prometu z nepremičninami in vse predpisane podatke o sklenjenih pravnih poslih posreduje pristojnemu ministrstvu.

 

18. VELJAVNOST IN OBJAVA SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji veljajo od 1.7. 2016 do takrat, ko jih nepremičninska družba spremeni ali nadomesti z novimi. V primeru, da se splošni pogoji spremenijo po sklenitvi pogodbe o posredovanju, veljajo splošni pogoji, ki so veljali v času sklenitve pogodbe, razen, če se stranki pisno ne dogovorita drugače.

Nepremičninska družba mora naročitelju pred sklenitvijo vsake pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami izročiti izvod splošnih pogojev poslovanja in mu mora omogočiti, da se seznani z njihovo vsebino.

Nepremičninska družba v vsakem prostoru, v katerem posluje s strankami omogoči vpogled v splošne pogoje poslovanja, pri čemer so tudi vsakokrat veljavni Splošni pogoji poslovanja objavljeni na spletni strani nepremičninske družbe na spletnem naslovu www.geostan.si

Neveljavnost posameznih določb pogodbe o posredovanju in splošnih pogojev ne vpliva na veljavnost celotne pogodbe. Stranke se zavezujejo, da bodo v najkrajšem možnem času morebitna neveljavna določila nadomestila z novimi. 

 

Za podrobnejše informacije nas kontaktirajte na telefon 041 / 502 - 148 ali nas kotaktirajte preko Facebook-a